Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Добре дошли в Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2019 г.
Кои български граждани имат право да гласуват на 26 май 2019 г.
Профил на купувача

"Supply of specialized terrain vehicle within project: No CB007.1.31.364 “Measures for establishment of flood prevention and quick reaction conditions in Chiprovci and Bolevac” 18.06.2019 "Supply of specialized terrain vehicle within project: No CB007.1.31.364 “Measures for establishment of flood prevention and quick reaction conditions in Chiprovci and Bolevac”, financed by the European Union, in accordance with the rules of Interreg – IPA CBC Bulgaria – Serbia Programme CCI Number 2014TC16I5CB007 CB007.1.31.364/BL5/Equipment - 3
18.06.2019
Документация - 18.06.2019 г.

Обява ,,Доставка на гориво за автомобилите собственост на Община Чипровци по обособени позиции: 1. Обособена позиция № 1 ,,Доставка на бензин А-95 Н" и 2. Обособена позиция № 2 ,,Доставка на дизелово гориво"
11.06.2019
Обява - 11.06.2019 г. Документация - 11.06.2019 г. Образци на документи - 11.06.2019 г. Проект на договор Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти - 25.06.2019 г.Заповед за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти - 25.06.2019 г. Протокол № 1 от 02.07.2019 г. от работата на комисията - 02.07.2019 г. Решение № 40 от 03.07.2019 г. - 03.07.2019 г.

Обява за избор на изпълнител за СМР на обект: ,,Изграждане и обновяване на обществени зелени площи в гр. Чипровци, УПИ XIV, кв. 35, град Чипровци, община Чипровци
11.06.2019
Обява - 11.06.2019 г. Документация - 11.06.2019 г. Образци на документи - 11.06.2019 г. Технически проект - 11.06.2019 г. Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти - 25.06.2019 г. Заповед за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти - 25.06.2019 г. Протокол № 1 от 02.07.2019 г. от работата на комисията - 02.07.2019 г. Решение № 39 от 03.07.2019 г. - 03.07.2019 г.  

Открита процедура: „Проектиране, авторски надзор, строителство и доставка на оборудване на инсталация за компостиране на зелени/биоразградими отпадъци” в рамките на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за община Чипровци и община Георги Дамяново“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”
31.05.2019
Обявление за поръчка - 31.05.2019 г. Решение за откриване на процедура - 31.05.2019 г. Документация - 31.05.2019 г. Образци на документи - 31.05.2019 г. ПИП КОМПОСТИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ - 31.05.2019 г. ПУП КОМПОСТИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ - 31.05.2019 г.   Решение за прекратяване на процедура - 18.06.2019 г.  

Публично състезание: „Оценка на съответствието и строителен надзор при проектиране и изграждане на инсталация за компостиране на зелени/биоразградими отпадъци” в рамките на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за община Чипровци и община Георги Дамяново“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”
28.05.2019
Решение за откриване на процедура - 28.05.2019 г. Обявление за поръчка - 28.05.2019 г. Документация - 28.05.2019 г. Образци на документи - 28.05.2019 г. ПИП компостираща инсталация - 28.05.2019 г. ПУП компостираща инсталация - 28.05.2019 г. Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация - 03.06.2019 г.

Избор на изпълнител за СМР на обект: „ИЗГРАЖДАНЕ и ОБНОВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ В ГР. ЧИПРОВЦИ, ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ“ в ХІV - 303, кв. 35, по регулационен план на гр. Чипровци и Поземлен имот с идентификатор № 81390.502.303 по КККР на гр.Чипровци.
13.05.2019
Покана пазарни консултации - 13.05.2019 г.Образци - 13.05.2019 г.

Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
Търсене
За да се предпазим трябва да знаем:
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че