Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Добре дошли в Чипровци
Исторически музей - Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2019 г.
Кои български граждани имат право да гласуват на 26 май 2019 г.
Профил на купувача

Избор на изпълнител за СМР на обект: „ИЗГРАЖДАНЕ и ОБНОВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ В ГР. ЧИПРОВЦИ, ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ“ в ХІV - 303, кв. 35, по регулационен план на гр. Чипровци и Поземлен имот с идентификатор № 81390.502.303 по КККР на гр.Чипровци.
13.05.2019
Покана пазарни консултации - 13.05.2019 г.Образци - 13.05.2019 г.

Публично състезание: ,,Сметосъбиране и транспортиране на твърди битови отпадъци от всички населени места на територията на община Чипровци до Регионално депо за отпадъци - Монтана"
22.04.2019
Обявление за поръчка - 22.04.2019 г. Решение за откриване на процедура - 22.04.2019 г. Документация - 22.04.2019 г. Образци на документи - 22.04.2019 г. Протокол №1 от 20.05.2019 г. - 20.05.2019 г. Съобщение - отваряне и оповестяване на ценовите параметри - 20.05.2019 г. - 20.05.2019 г.

,,Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от Републиканската и областната транспорта схема от квотата на община Чипровци"
17.04.2019
Документация от 17.04.2019 г. - 17.04.2019 г. Протокол № 1 от 13.05.2019 г. -13.05.2019 г.

Публично състезание: ,,Техническа помощ за управление на проект ,,Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за община Чипровци и община Георги дамяново", съфинансиран по Оперативна програма ,,Околна среда 2014-2020 г."
05.03.2019
Решение за откриване на процедура от 05.03.2019 г. - 05.03.2019 г. Обявление за поръчка от 05.03.2019 г. - 05.03.2019 г. Документация от 05.03.2019 г. - 05.03.2019 г.Образци на документи от 05.03.2019 г. - 05.03.2019 г. Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация от 06.03.2019 г. - 06.03.2019 г.  

Публично състезание: ,,Ремонт и реконструкция на улици и тротоари на територията на община Чипровци"
08.02.2019
  Решение за откриване на процедура - 08.02.2019 г. Обявление за поръчка - 08.02.2019 г. Документация - 08.02.2019 г. Образци на документи - 08.02.2019 г. Съобщение по чл. 203, ал.1 от ЗОП - 08.02.2019 г. информация при производство по обжалване - 19.03.2019 г.  

,,Доставка и монтаж на технически средства и машини" във връзка с изпълнение на проект BG05M9OP001-2.010-0076-C01 ,,Възраждане на занаятите в Северозапада", финансиран по ОПРЧР" по обособени позиции: Обособена позиция № 1,,Доставка и монтаж на принтираща професионална дигитиална машина"; Обособена позиция № 2 ,,Доставка и монтаж на машини за бродиране"; Обособена позиция № 3 ,,Доставка и монтаж на машина за оверлог"; Обособена позиция № 4 ,,Доставка и монтаж на тъкачни станове"
18.01.2019
ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП - 18.01.2019 г. Документация- 18.01.2019 г. Образци - 18.01.2019 г. Информация за публикувана в профила на купувача обява - 18.01.2019 г. Информация за удължаване на първоначалния срок за получaване на оферти - 28.01.2019 г. Заповед за удължаване на срока за получаване на оферти - 28.01.2019 г. Протокол №1 от 05.02.2019 г. - 05.02.2019 г. Решение №8 от 06.02.2019 г. - 06.02.2019 г. Договор ОП №2 - Доставка и монтаж на машини за бродиране - 18.02.2019 г. Договор - ОП №3 - Доставка и монтаж на машина за оверлог - 18.02.2019 г.

Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
Търсене
За да се предпазим трябва да знаем:
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че