Добре дошли в Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2019 г.
Профил на купувача

Публично състезание: ,,Ремонт и реконструкция на улици и тротоари на територията на Община Чипровци"
10.03.2020
Решение за откриване на процедура - 10.03.2020 г. Обявление за поръчка - 10.03.2020 г.Документация - 10.03.2020 г. Образци на документи - 10.03.2020 г.Отговор на постъпило запитване - 26.03.2020 г. Образец на ЕЕДОП

Публично състезание: ,,Ремонт и реконструкция на улици и тротоари на територията на Община Чипровци"
29.01.2020
Решение за откриване на процедура - 29.01.2020 г.   Обявление за поръчка - 29.01.2020 г. Документация - 29.01.2020 г. Образци на документи - 29.01.2020 г. Решение № 10 от 10.02.2020 г. - 10.02.2020 г. Обявление за възложена поръчка - 10.02.2020 г.

"Доставка на хранителни продукти за Домашен социален патронаж и изпълнението на прокет "Топъл обяд" по обособени позиции: Обособена позиция I."Доставка на хляб" и Обособена позиция II."Доставка на различни хранителни продукти"
21.01.2020
Решение за откриване на процедура - 21.01.2020 г. Обявление за откриване на процедура - 21.01.2020 г. Документация - 21.01.2020 г. Образи на документи - 21.01 2020 г. Отговор на постъпило запитване - 28.01.2020 г.Отговор на постъпило запитване - 28.01.2020 г.Протокол № 1 от 03.02.2020 г. - 03.02.2020 г.Съобщение за отваряне на ценови параметри - 05.02.2020 г.Протокол № 2 от 10.02.2020 г. - 10.02.2020 г. Доклад от работата на комисията - 11.02.2020 г. Решение № 11 от 13.02.2020 г. - 13.02.2020 г. Договор № ЗД-19 от 06.03.2020 г. - 18.03.2020 г.  Договор № ЗД-25 от 13.03.2020 г. - 18.03.2020 г. Обявление за възложена поръчка - 18.03.2020 г. Обявление за приключване на...

,,Доставка на хранителни продукти за Домашен социален патронаж и изпълнението на проект ,,Топъл обяд""
13.12.2019
ДокументацияПротокол № 1 от 06.01.2020 г. - 06.01.2020 г. Доклад от работата на комисията - 07.01.2020 г. Решение № 1 от 08.01.2020 г. - 08.01.2020 г. Обявление за възложена поръчка от 09.01.2020 г. - 09.01.2020 г.

,,Зимно поддържане - снегопочистване и опесъчаване на общинска мрежа и улици на територията на община Чипровци през експлоатационния период на 2019-2020 г.
20.09.2019
Документация - 20.09.2019 г. Информация за публикуване в профила на купувача обява за обществена поръчка - 20.09.2019 г. Заповед за удължаване на срока - 01.10.2019 г. Информация за удължаване на срока - 01.10.2019 г. Заповед за прекратяване - 08.10.2019 г. Протокол № 1 от 08.10.2019 г. - 08.10.2019 г.

Проектиране, авторски надзор, строителство и доставка на оборудване на инсталация за компостиране на зелени/биоразградими отпадъци по проект ,,Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събирани зелени и/или биоразградими отпадъци за община Чипровци и община Георги Дамяново"
22.07.2019
Обявление за поръчка - 22.07.2019 г. Решение за откриване на процедура - 22.07.2019 г. Документация - 22.07.2019 г. Образци на документи - 22.07.2019 г. ПИП компостираща инсталация - 22.07.2019 г. ПУП компостираща инсталация - 22.07.2019 г. Отговор на постъпило запитване - 05.08.2019 г. Инженерно - геоложко проучване и геодезическо заснемане - 05.08.2019 г. Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация - 12.08.2019 г. Отговор на постъпило запитване - 16.08.2019 г. Протокол № 1 от 25.09.2019 г. - 25.09.2019 г. Протокол № 2 от 14.11.2019 г. - 14.11.2019 г. Съобщение за отваряне на ценови параметри - 18.11.2019 г. Протокол № 3 от 22.11.2019 г. - 22.11.2019 г. Доклад от работата на комисията...

Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
Measures for establishment of flood prevention and quick reaction conditions in Chiprovci and Boljevac
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че: