Актуализиран списък на текущите и предстоящи дейности на територията на община Чипровци към 22.01.2018г.!
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Добре дошли в Чипровци
Исторически музей - Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2018 г.
Профил на купувача

„Доставка на гориво за автомобилите, собственост на община Чипровци” по обособени позиции, Обособена позиция № 1 – „Доставка на Бензин А-95Н“ Обособена позиция № 2 – „Доставка на Дизелово гориво /евродизел/“
16.04.2018
Документация

Chiprovtsi Municipality intends to award a supply contract for Supply of equipment - 1 backhoe – loader and 1 bulldozer in Chiprovtsi with financial assistance from the Interreg – IPA CBC Bulgaria – Serbia Programme CCI Number 2014TC16I5CB007. The tender dossier is available from http://www.chiprovtsi.bg/ and will also be published on the Interreg IPA CBC Bulgaria-Serbia Programme website: http://www.ipacbc-bgrs.eu/bg/tenders.
05.04.2018
Документация Supply of equipment within Project N CB007.1.31.364 " Measures for establishment of flood prevention and quick reaction conditions in Chiprovci and Bolevac”; financed by the European Union, in accordance with the rules of Interreg – IPA CBC Bulgaria – Serbia Programme CCI Number 2014TC16I5CB007 CB007.1.31.364/BL5/Equipment   Chiprovtsi Municipality intends to award a supply contract for Supply of equipment - 1 backhoe – loader and 1 bulldozer in Chiprovtsi with financial assistance from the Interreg – IPA CBC Bulgaria – Serbia Programme CCI Number 2014TC16I5CB007. The tender dossier is available from http://www.chiprovtsi.bg/ and will also be published on the Interreg IPA CBC Bulgaria-Serbia Programme...

„Експертна помощ на община Чипровци за подготовка на проектно предложение по Процедура BG16M1OP002-2.005 по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г, Приоритетна ос 2 „Отпадъци”
03.04.2018
Документация

Съобщение - Считано от 01.04.2018г., на основание чл. 67, ал.4 от ЗОП (ДВ бр. 24 от 16.03.2018г., в сила от 23.05.2018г.) участниците задължителното представят ЕЕДОП в електронен вид.
28.03.2018

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност
12.12.2017
Документация Отговор на постъпило запитване 05.01.2018 г. Протокол № 1 от 30.01.2018 год. Протокол № 2 от 29.03.2018 год. Доклад от дейността на комисията - 02.04.2018 г. Решение № 9 от 04.04.2018 год.

"Състезателна процедура с договаряне за строителство" Реконструкция на съществуващи и изграждане на нови детски площадки и зелени площи, място на изпълнение - Община Чипровци, България " "Competitive negotiated tender for works "Reconstruction of existing and construction of new children’s playgrounds and green areas, Location – Chiprovtsi Municipality, Bulgaria"
05.04.2017
"Община Чипровци обявява състезателна процедура с договаряне за строителство за реконструкция на съществуващи и изграждане на нови детски площадки и зелени площи с референтен номер CB007.1.21.343 ­ BL5­ 01. Процедурата се провежда в рамките на проект N CB007.1.21.343 „Основи за по­добро бъдеще на нашите младежи"; Приоритетна ос: Младежи; Специфична цел 2.1 Умения и предприемачество; Вид на проекта: Инвестиционен, финансиран от Европейския съюз, в съответствие с правилата на Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег­ИПП България­Сърбия CCI Номер 2014TC16I5CB007“. "Chiprovtsi Municipality announces competitive negotiated tender for works for reconstruction of existing and construction of new children’s playgrounds and green areas with reference number CB007.1.21.343...

Търсене
Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че: