Списък на текущите и предстоящи дейности на територията на община Чипровци!
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Добре дошли в Чипровци
Исторически музей - Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2017 г.
Проекти на наредби

Проект за изпълнение и допълване на Наредба № 1 за определяне размера на местните данъци на територията на община Чипровци, приета с решение №53/20.02.2008г., изм. и доп. с Решения №354/22.12.2009г.; №494/19.01.2011г.;и №493/18.12.2013г.
02.09.2016
наредба 1 Съгласно чл. 26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 14 дни, Община Чипровци чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своитепредложения и становища по проекта на Наредбата на e-mail адрес: chiprovci@mail.bg и в деловодството на общината.Срока започва да тече след публикуване на Наредбата на интернет страницата на Община Чипровци.

Проект на Наредба на Община Чипровци за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие
19.08.2016

Проект на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детските градини на територията на Община Чипровци
19.08.2016
Проект на Наредба На заинтеросованите лица се предоставя 14- дневен срок, считано от 19.08.2016 год., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за условията и реда за записване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Чипровци. Предловенията могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Чипровци или на адрес: гр. Чипровци, бул. ,,П.Парчевич" №45, както и на следния електронен адрес:chiprovci@mail.bg. За контакти: 09554/28-28

Търсене
АНКЕТА
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че: