Новини


04.11.2020
Във връзка с нарастващата заболеваемост в страната и отчитаните негативни тенденции по отношение на разпространението на КОВИД-19 на областно и на национално ниво, с цел овладяване развитието на епидемичната ситуация, и на основание чл. 63, ал. 7 във връзка с ал. 4 от Закона за здравето, Заповед № 275/30.10.2020 г. на Регионална здравна инспекция -...


26.10.2020
по Доклад за Екологична оценка на проект на Областен план за развитие на горските територии на област Монтана изготвен съгласно изискванията на Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми. Информация за Възложителя на плана: Възложител: Регионална дирекция по горите - Берковица Директор: инж. Сашко Каменов Пълен пощенски адрес: 3500, гр. Берковица, ул. „Митрополит...