Културен календар за 2023 година

Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за Община Чипровци и Община Георги Дамяново" по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г."

Дата на публикуване: 02.12.2020 09:49

 

ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ В ПАРТНЬОРСТВО С ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО С ПРОЕКТ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПОСТИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБРАНИ ЗЕЛЕНИ И/ИЛИ БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ ЗА ОБЩИНИТЕ ЧИПРОВЦИ И ГЕОРГИ ДАМЯНОВО

 

От 15.10.2018 г. стартира изпълнението на Договор № BG16M1OP002-2.005-0015- C01 по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-2.005 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци” между Община Чипровци– водеща община и община Георги Дамяново – партньор и Министъра на околната среда и водите Нено Димов, в качеството му на Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020” за осигуряване изпълнението на дейностите по проекта.

„Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за община Чипровци и община Георги Даяново” по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.", съфинансирана от Европейския фонд за  регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

Общата цел на проекта е да се намали количеството депонирани биоразградими отпадъци, генерирани на територията на общините Чипровци и Георги Дамяново, чрез разделното събиране и оползотворяване на зелени и/или биоразградими отпадъци. Тази цел е в съответствие с йерархията за управление на отпадъците и с европейските и националните цели за поетапно намаляване на количествата на биоразградимите битови отпадъци, предназначени за депониране. Проектът допринася и за подобряване на ресурсната ефективност, като в резултат от инвестицията отпадъкът ще се превръща в ресурс – компост. Общата цел на проекта допринася и за постигане на специфичната цел на Приоритетна ос 2 на ОПОС 2014-2020 г. „Намаляване на количеството депонирани битови отпадъци“.

Специфични цели:

 • изграждане на компостираща инсталация с капацитет 2128 т/г. и осигуряване на съоръжения, оборудване и техника за разделно събиране при източника на образуване и за компостиране на зелени и/или биоразградими битови отпадъци, образувани на територията на общините Чипровци и Георги Дамяново.
 • Социално-икономическите цели на проекта, насочени към:
  • подобряване на качеството на околната среда за жителите в община Чипровци и община Георги Дамяново чрез намаляване на свързаните с депонирането на отпадъци вредни емисии;
  • предоставяне на нов тип услуга – разделно събиране на зелени и/или биоразградими отпадъци - на жителите на община Чипровци и община Георги Дамяново;
  • предоставяне на висококачествен компост за жителите и бизнеса в общините;
  • разкриване на нови работни места за експлоатация на изградената инфраструктура.

Проектът ще се реализира 36 месеца. Екипът за организация и управление ще организира дейностите, ще проследява спазване на срокове, постигане на индикаторите за изпълнение, целесъобразното разходване на средствата, ще осъществява непосредствен мониторинг, избор на експерти за външни услуги, както и контрол по изпълнението на тяхната работа. За изграждането на компостиращата инсталация община Чипровци е определила подходящ терен. В рамките на проекта освен изграждане на компостираща инсталация се предвижда и доставка на необходимите камиони и контейнери за  въвеждане на системата за разделно събиране и транспортиране до компостиращата инсталация на събраните отпадъци.

Реализирането на проекта ще допринесе за подобряване на качеството на околната среда и намаляване на вредното въздействие на отпадъците върху човешкото здраве за жителите в общините Чипровци и Георги Дамяново чрез намаляване на свързаните с депонирането на отпадъци вредни емисии; на жителите и бизнеса в общината ще бъде предоставяна нов тип услуга по отношение на зелените и/или биоразградими отпадъци и на висококачествен компост. Ще бъдат разкрити и нови работни места, необходими за експлоатация на изградената инфраструктура. Предвидени са и дейности за информиране и публичност. 

Обща стойност на проекта: 3 422 900, 64 лв., от които

2 117 768,00 лв. от Европейския фонд за регионално развитие и

373 723,77 лв. национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България

283 925,15 лв. собствен принос на Бенефициента

647 483,72 лв. недопустими разходи

Начало: 10.2018 г.

Край: 10.2021 г.


------------------------------------------------------
www.eufunds.bg ------------------------------------------------------
Проект № BG16M1OP002-2.005-0015 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за община Чипровци и община Георги Дамяново“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) на Европейския съюз (ЕС) чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.


                                                                        

      ПОКАНА

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Община Чипровци има удоволствието да Ви покани на

Официална церемония ПЪРВА КОПКА по

Проект № BG16M1OP002-2.005-0015 „ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПОСТИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБРАНИ ЗЕЛЕНИ И/ИЛИ БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ ЗА ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ И ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО

 

Водеща община: Община Чипровци

Партньор: Община Георги Дамяново

Обща цел: Намаляване на количеството депонирани биоразградими отпадъци, генерирани на територията на общините Чипровци и Георги Дамяново, чрез разделно събиране и оползотворяване на зелените и/или биоразградимите битови отпадъци.

 

Събитието ще се състои на 07.12.2020 г. от 10:00 ч. – на строителната площадка на проекта в с. Бели мел.

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------
Проект № BG16M1OP002-2.005-0015 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за община Чипровци и община Георги Дамяново“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) на Европейския съюз (ЕС) чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.


ОБЩИНИТЕ ЧИПРОВЦИ И ГЕОРГИ ДАЯНОВО
ИЗГРАЖДАТ КОМПОСТИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ  

    На 7-ми декември 2020 година – на строителната площадка по проекта се проведе Официална церемония „ПЪРВА КОПКА” по проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за община Чипровци и община Георги Дамяново” по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.

Обща стойност на проекта: 3 422 900,64 лв., от които 2 117 768,00 лв.  от Европейския фонд за регионално развитие и 373 723,77 лв. национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България. 283 925,15 лв. собствен принос на община Чипровци и община Георги Дамяново.

В церемонията взеха участие Пламен Петков – Кмет на Община Чипровци, Нина Петкова – Кмет на Община Георги Дамяново и представители на изпълнителя „Алфасист Инженеринг“ ООД. Специален гост на церемонията бе депутатът Дилян Димитров.

Общата цел на проекта е да се намали количеството депонирани биоразградими отпадъци, генерирани на територията на общините Чипровци и Георги Дамяново, чрез разделното събиране и оползотворяване на зелени и/или биоразградими отпадъци. Тази цел е в съответствие с йерархията за управление на отпадъците и с европейските и националните цели за поетапно намаляване на количествата на биоразградимите битови отпадъци, предназначени за депониране. Проектът допринася и за подобряване на ресурсната ефективност, като в резултат от инвестицията отпадъкът ще се превръща в ресурс – компост. Общата цел на проекта допринася и за постигане на специфичната цел на Приоритетна ос 2 на ОПОС 2014-2020 г. „Намаляване на количеството депонирани битови отпадъци“.

Специфични цели:

 • изграждане на компостираща инсталация с капацитет 2 128.00 т/г. и осигуряване на съоръжения, оборудване и техника за разделно събиране при източника на образуване и за компостиране на зелени и/или биоразградими битови отпадъци, образувани на територията на общините Чипровци и Георги Дамяново.

Социално-икономически цели на проекта, насочени към:

 • подобряване на качеството на околната среда за жителите в община Чипровци и община Георги Дамяново чрез намаляване на свързаните с депонирането на отпадъци вредни емисии;
 • предоставяне на нов тип услуга – разделно събиране на зелени и/или биоразградими отпадъци - на жителите на община Чипровци и община Георги Дамяново;
 • предоставяне на висококачествен компост за жителите и бизнеса в общините;
 • разкриване на нови работни места за експлоатация на изградената инфраструктура. 

Проектът се реализира 36 месеца. Екипът за организация и управление организира дейностите, проследява спазване на срокове, постигане на индикаторите за изпълнение, целесъобразното разходване на средствата, осъществява непосредствен мониторинг, избор на експерти за външни услуги, както и контрол по изпълнението на тяхната работа. За изграждането на компостиращата инсталация община Чипровци е определила подходящ терен. В рамките на проекта освен изграждане на компостираща инсталация се предвижда и доставка на необходимите камиони и контейнери за въвеждане на системата за разделно събиране и транспортиране до компостиращата инсталация на събраните отпадъци.

Реализирането на проекта ще допринесе за подобряване на качеството на околната среда и намаляване на вредното въздействие на отпадъците върху човешкото здраве за жителите в общините Чипровци и Георги Дамяново чрез намаляване на свързаните с депонирането на отпадъци вредни емисии; на жителите и бизнеса в общината ще бъде предоставяна нов тип услуга по отношение на зелените и/или биоразградими отпадъци и на висококачествен компост. Ще бъдат разкрити и нови работни места, необходими за експлоатация на изградената инфраструктура.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект № BG16M1OP002-2.005-0015 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за община Чипровци и община Георги Дамяново“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) на Европейския съюз (ЕС) чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.

 ПОКАНА

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Община Чипровци има удоволствието да Ви покани на

Официална церемония РЯЗАНЕ НА ЛЕНТА по

Проект № BG16M1OP002-2.005-0015 „ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПОСТИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБРАНИ ЗЕЛЕНИ И/ИЛИ БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ ЗА ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ И ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО

 

Водеща община: Община Чипровци

Партньор: Община Георги Дамяново

 

Обща цел: Намаляване на количеството депонирани биоразградими отпадъци, генерирани на територията на общините Чипровци и Георги Дамяново, чрез разделно събиране и оползотворяване на зелените и/или биоразградимите битови отпадъци.

 

Събитието ще се състои на 17.12.2021 г.

 

Официална церемония от 10:00 ч., с. Бели мел на  площадка

 „Компостираща инсталация за разделно събирани зелени и/или биоразградими отпадъци”

Заключителна пресконференция от 13:00 ч., гр. Чипровци

Общинска администрация, конферентна зала, етаж 3

 

----------------------------------------------------- www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект № BG16M1OP002-2.005-0015 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за община Чипровци и община Георги Дамяново“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) на Европейския съюз (ЕС) чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.

 
Наименование Брой тегления
информация за проект 204 Изтегли документ с име "информация за проект"
Покана-официална церемония 254 Изтегли документ с име "Покана-официална церемония"
прессъобщение след първа копка 494 Изтегли документ с име "прессъобщение след първа копка"
Покана за официална церемония Първа копка 703 Изтегли документ с име "Покана за официална церемония Първа копка"
прессъобщение за стартиране изпълнението на проекта 407 Изтегли документ с име "прессъобщение за стартиране изпълнението на проекта"