Културен календар за 2023 година

Проект „Изграждане на атракции за посетителите и места за отдих и развлечения в нископланински ландшафтен парк „Широка планина”, с. Превала, община Чипровци, област Монтана“ финансиран по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности“ от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.

Дата на публикуване: 18.05.2017 10:00
Проект „Изграждане на атракции за посетителите и места за отдих и развлечения в нископланински ландшафтен парк „Широка планина”, с. Превала, община Чипровци, област Монтана“
финансиран по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности“ от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.

Изградени са специализирани пътеки за пешеходен туризъм от типа екопътеки – според теренните условия те се разделят на няколко категории:

  • пътеки в доминираща скална основа;
  • пътеки в земно-скална и скално-земна основа;
  • пътеки в земна основа.

От цялата дължина на пътеките, заедно с подобрените горски пътища, пътеките в скална основа заемат нищожен процент – 300 м дължина. 85 % от пътеките са в условията на нормална земна основа и само за няколко % от тях са  шкарпирани. По принцип се използват стари пътеки, на които е направена съответната реконструкция. 2/3 от пешеходните пътеки са в условията на горско-дървесна и горско-храстова растителност (първата доминира). Горите, в които се устройват пътеки, са добре просветлени, с твърде ограничен подлес. Пътеки в бившите пожарища, където вече е формирана гъста тревисто-храстова растителност, практически не се устройват.

Според парковите си функции пътищата и пътеките се разделят допълнително на: първостепенни и второстепенни. Чрез първостепенните се осигурява най-пряк достъп до основните природни атрактивни паркови елементи: скалната подгрупа Вълче гърло, Турчинá и Деригозица, както и скалистите върхове Кайцу и Плоския връх, естествения скален заслон Печа. Дължината на първостепенните е 12 км. Второстепенните са допълнителни отклонения („примки”) до отделни точкови атрактиви, чешми, обзорни места.

В най-стръмните места на екопътеките, освен традиционното шкарпиране, се предвижда и изграждане на стъпала с дървена подпора (акациева дъска дебела 4,5 см), в условията на земна и скално-земна основа. Общият брой на тези стъпала е приблизително между 100 и 150.

 

Освен обичайната мрежа от пешеходни пътеки, устройването на нископланинския ландшафтен парк съдържа помощни съоръжения за обслужване и осигуряване на достъп в атрактивни природни обекти - паркинги, заслони, беседки, чешми, тоалетни, открити кътове за почивка, дървени мостове, стълби, конзолни платформи, предпазни парапети, бент-бродове, информационни табла.

 Едно от най-значимите природни забележителности в нисколандшафтния парк, с. Превала, общ. Чипровци е скалният масив „Вълче гърло”. Той представлява добре обособена, силно нарязана отделна скала във формата на цилиндър с елипсовидна основа, с максимална височина на скалния откос около 100 м и площ на слабо наклоненото и естествено терасирано равнище около 4 дка.  В рамките на скалата” Вълче гърло”и в отделните елементи – кулоари, тераси и др., се осигурява пешеходен достъп, чрез съответни съоръжения, за всички възрастови категории посетители. Редуването на естествените скални фигури на припечни и силно сенчести участъци, разнообразието на специфична, главно тревна, растителност, прави Вълче гърло като един от най-атрактивните точкови (в туристическия смисъл) обекти на неживата природа в страната. Особено атрактивни са люляците, перуниките, алпийските рози и др.  Поради трудната достъпност, запазени са, наред с обичайните бук и габър, и отделни екземпляри от ценни дървесни видове като явор, дива череша, дива круша, орех и др.

         Достъпът до уникалното природно творение се извършва по  8,5 км горски път от с. Превала за скалната група „Вълче гърло”. След допълнителна рехабилитация на този горски път, достъпът с различни превозни средства, както и пешком, ще се подобри значително. Този факт може да се разглежда и като своеобразен позитив от екологична гледна точка.

          Територията на Широка планина е разположена в непосредствена близост до международния път Видин–Калафат за Централна Европа, на 8 км (по права линия) до разклона за Гюргич. От южната страна, при с. Превала, паркът опира директно до най-важния туристически път в Северозападна България, който минава по долината на р. Огоста.

         При оценката на транспортната достъпност и източниците на туристически поток следва територията да се съотнесе и към други известни и посещаеми туристически центрове в района - Белоградчик, Чипровци, Берковица, Вършец и др.

            Парковата територия отстои на ок. 25-30 км от един от големите икономически центрове на Северозападна България – град Монтана и на 45-50 км от град Видин.  Състоянието на икономическите отрасли в тези градове понастоящем, респективно заетите в производствената и обслужваща сфера, са едни от най-важните потребители на бъдещия туристически продукт. Туристически поток ще се формира и от останалите дунавските градове – пристанища и производствени центрове Лом, Козлодуй, Оряхово, както и от град Враца, който е само на ок. 25 км от Монтана. Отстоянието до столицата София позволява формирането и представянето на уикендови програми, а в по-дългите летни дни дори и еднодневни екскурзии. Неголямата отдалеченост от градските центрове на Североизточна Сърбия – Зайчар и Княжевац.

            Скалният масив „Вълче гърло” е включен като основна атракция в ланшафтен парк ”Широка планина”. Проектът включва изграждането на съоръжения, подобряващи достъпа до природните обекти: създаването на кътове за отдих, заслони, платформи за наблюдение, места за палаткови лагери, мостчета, парапети, дървени стълби и др.

 

Изграждане на атракции за посетителите и места за отдих и развлечения в нископланински ландшафтен парк ще спомогне за увеличаване на възможностите за отдих и прекарване свободното време на открито;

Беседка 1 - по типов проект,

Беседка 2 - по типов проект,

Беседка 3 - по типов проект,

Беседка 4 - по типов проект,

Беседка 5- по типов проект,

Беседка 6 - по типов проект,

Беседка 7 - по типов проект,

Беседка 8 - по типов проект,

Беседка 9 - по типов проект,

Беседка 10- по типов проект,

Беседка 11 - по типов проект,

Заслон с огнище 1 - по типов проект,

Заслон с огнище 2 - по типов проект,

WC клетки - 13 бр. - по една към заслоните и беседките, по типов проект

Дървен мост 1 - "сух", при "Вълче гърло" -  4 м, стъпки в скала

Дървен мост 2 - 4 м, стъпки в/у естествен терен

Дървена стълба 1 - 3,5 м,

Дървена стълба 2 - 3,0 м,

Дървена стълба 3 - 3,0 м,

Дървена стълба 4 - 1,5 м,

Дървена стълба 5 - 5,0 м,

Дървена стълба 6 - 2,5 м,

Дървена стълба 7 - 4,0 м,

Дървена стълба 8 - 3,5 м,

Дървена стълба 9 - 3,5 м,

Дървена стълба 10 - 4,0 м,

Конзолна платформа 1 - 7,0 м, 3 бр. метални конзоли,

Бент - бродове - 9 бр. по 4,0 м, h=60 см

Чешма 1 - в "Сухата падина" - реконструкция

Чешма 2 - от стар кладенец, ново строителство

Чешма 3 - под вр. Типчен, от стар кладенец, ново строителство

Чешма 4 - "Пенкина шобърка", ново строителство

Чешма 5 - в Янин дол, 6 м. Зид, двойна, ново строителство

Чешма 6 - в Янин дол, единична, ново строителство

Чешма 7 - "Ненкина фуния", ново строителство

Чешма 8 - м.Манастира, единична, ново строителство

Чешма 9 - "Пешов кладенец", единична, ново строителство

Чешма 10 - при овчарника, двойна, реконструкция

Палатков лагер - 1 бр. на 2 дка пасище, 2 бр. WC клетки

Места за почивка на открито - 8 бр. по 30 м2, по 1 маса и по 3 х 4 м. пейки

Обзорни площадки - 10 бр., по 20 м. парапет на метални пръстени

Зелени паркинги - 2 бр. по 200 м2