Културен календар за 2023 година

Икономическа х-ка

Дата на публикуване: 08.06.2016 17:39

Икономическо развитие на Община Чипровци

Община Чипровци е слабо развита в икономическо отношение.     Като цяло с общоикономическото състояние на община Чипровци е под средното равнище. В общината няма изразена специализация на стопанската дейност, което да донесе икономии от мащаба на дейността и да послужи като гръбнак на икономиката. Преобладаващата част от фирмите са малки и средни, със сравнително ниска конкурентоспособност, недостатъчно технологично оборудване, без достатъчен финансов ресурс и достъп до банково кредитиране.  Основни сектори на икономиката са рудодобива, рудопреработка, дърводобив и преработка, хранително-преработвателна промишленост, услуги и туризъм. На територията на община Чипровци има регистрирани 1 средно предприятие /от 50 до 249 заети/, 6 малки предприятия /от 10 -49 заети/ и 58 микро предприятия / до 65 заети/.  Най-големият инвеститор /над 3 млн. долара/  в община Чипровци е на  италианското сдружение “Н и Н Трейдинг”,  което  е  изградило  подземен рудник за добив на флуоритова суровина и обогатителна фабрика за нейната първична обработка. Фирма „Н и Н Трейдинг” ООД има  инвестиционно намерение за разширение на съществуващ подземен рудник за добив на флуоритова суровина „Лукина падина” на запад с нов участък.

Община Чипровци  притежава 10 816,142 дка земеделска земя/ високопланинска/. От земеделската  земя към за 2009 год. под наем са отдадени  1 767.8754дка.
Предадените земеделски земи по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ са 4 243 093.086 дка.
Общината е собственик на голям брой маломерни имоти, разпокъсани и в различни землища.    94% от територията на чипровската община се състои от гори, земеделски земи и води.

За месец април 2010г. безработица е 18.5%, което е около средното за страната.

Показатели за равнището на регистрираната безработица по данни на Дирекция „Бюро по труда” – филиал Чипровци.

 

 

Брой безработни лица

Безработица %

Регистрирани безработни лица, към 31.12.2007г.

306

15.5

Регистрирани безработни лица, към 31.12.2008г.

262

13.4

Регистрирани безработни лица, към 31.12.2009г.

335

13.9

Регистрирани безработни лица, към април 2010г.

363

18,5

 

Профили на безработните лица към 31.12.2011г. – рискови групи безработни

Брой безработни лица без, или с по-ниско от основно образование

43

Брой безработни лица с намалена работоспособност

22

Брой безработни младежи от 18 до 29 години

42

Брой безработни лица на възраст над 55 години

97

Брой безработни лица с регистрация над 1 година

88

 

         Транспортно-географското разположение на общината е добро –достатъчно близо е до комуникационната ос Международен транспортен коридор №4 и в същото време е периферно разположена по отношение на оживените пътни артерии, което позволява да се избегнат неблагоприятните последици от интензивните транспортни потоци и запазване на чиста околната среда. Транспортната връзка на град Чипровци с областния център и столицата е ритмична. Има редовен транспорт и за учениците и гражданите от центъра на общината до селата. Транспортните услуги извършват три местни фирми. На територията на общината се намират една бензиностанции и една газостанция, които задоволяват нуждите на населението.

          Техническата инфраструктура като цяло е добра, но са необходими значителни публични и частни инвестиции, за да отговаря тя напълно на съвременните изисквания.

          Транспортната съоръженост на общината е трета степен. Асфалтовото покритие на пътищата от Републиканската пътна мрежа е в задоволително състояние, но близо 28% от общинската пътна мрежа се нуждае от рехабилитация.

         В Чипровци дължината на уличната мрежа е 24 километра. Близо една трета от нея е разбита и се нуждае от ремонт. Има какво да се направи в селата на общината, където повече от 25% от пътищата трябва да бъдат ремонтирани. Благоустроената улична мрежа (тротоари, бордюри, озеленяване) е недостатъчна в селата, или ако някъде я има, тя не е в добро състояние.

          Всички селища на територията на общината са електрифицирани. Електропроводната и електроразпределителната мрежа осигурява достатъчна сигурност и оперативност в захранването на всички селища.

          Във всички населени места на община Чипровци има изградена водопроводна мрежа. В град Чипровци има канализация, която покрива 85% от градската част. Необходима е рехабилитация  и изграждане на ВИК и пречиствателни станции за селищата на територията на общината, за което са подготвени технически проекти. Голям проблем за общинското водоснабдяване е състоянието на водопроводната мрежа, която е дълга: 61,9 километра, от които 13,5 км. водопроводни тръби са в гр. Чипровци, а останалите 48,4 километра са в 9-те села на общината. Почти 100% от водопроводните тръби в селата и 80% от тези в гр. Чипровци са етернитови, поставяни преди 40-50 години. Поради амортизация на етернитовите тръби, те се пукат, предизвикват голяма загуба на вода и водят до нейното замърсяване.

         Телефонизацията на общината е на добро ниво, като всички населени места са телефонизирани. Достъпът на Интернет в общината е осигурен чрез въздушни интернет мрежи – WiFi.  В общинския център е налице покритие на всички мобилни мрежи, а в останалите селища има частично покритие на мобилната мрежа.

По статистически данни за 2007г. предприятията на територията на община Чипровци са:

 • „Н и Н  Трейдинг” ЕООД, инж. Явор Ефтимов; гр. София, 1618, кв.”Овча купел”, ул. „Земеделска” № 5, ет.1, ап.1; -  добив и преработка на флуорит.,  работни места 127.
 • „Калиа” ООД, с. Бели Мел, консервен цех; 
 • ЕТ „Арсов 90”, с. Митровци, Иван Арсов; - дървопреработване. Около 100 работни места.
 • ЕТ „Красимир Димитров – 2001”, ул. „Димитър Благоев” № 8; - дървопреработване.
 • „Миг – Атас Интернешънъл” ООД, Анатолий Гоцов, ул. „Петър Парчевич” № 12; - производство на хляб и хлебни изделия;
 • РПК „Наркооп”, гр. Чипровци; ул. „Иван Станиславов” № 6; - производство на хляб и хлебни изделия;
 • ЕТ „ХАРП – Захари Божидаров”, ул. „Петър Парчевич” №  29; - производство на кори за баница.
 • ЕТ „Илия Илиев”, гр. Чипровци, ул. Хаджи Димитър” № 15; - производство на кори за баница.
 • ЕТ „Ивко – Светла Петрова”, гр. Чипровци, ул. „Проф. д-р Тако Андреев” № 24; - бензиностанция в с. Бели Мел.
 • ЕТ „Чушкарчето”, гр. Чипровци, ул. „Иван Станиславов” № 8; - произвоство на килими.
 • „Канатица” ЕООД, Георги Павлов, гр. Чипровци; - производство на килими.

Фирми, занимаващи се с търговска дейност:

 • „Болицен” ООД, гр. Монтана, ул. „Цар Иван Александър” № 50, Людмил Славчов Живков; /с. Превала, община Чипровци/
 • „Кипра Стил” ООД -  Бисер Димитров;
 • „ИВГЕ – 2002” ООД – Монтана, ул. „Опълченска” № 17, Георги Макавеев  Георгиев;
 • ЕТ „Пламен Петков”, ул. „Хаджи Димитър” № 9;
 • ЕТ „Венчо Ценков”, ул. „Проф. д-р Тако Андреев” № 40;
 • ЕТ „Ирина Димитрова”, с. Мартиново;
 • ЕТ „Вергиния Иванова” гр. Чипровци, ул. „Чавдар Войвода” № 17;
 • ЕТ „Ангел Георгиев” , ул. „Георги Пеячевич” № 2, гр. Чипровци;
 • ЕТ „Иван Георгиев” ул. „Чипровска комуна” № 26;
 • ЕТ „Ефросина Ценова – Бевар”, с. Бели Мел, Ефросина Ценова;
 • ЕТ „Тина – Димитър Иванов – Калин Иванов”, ул.”М. Шипков” № 2;
 • ЕТ „Антони – Ангел Трифонов – Георги Трифонов”, ул. „Точо Войвода”  № 14, Велко Павлов Петров;
 • ЕТ „Петко Петков” , ул. „Васил Левски” № 5;
 • ЕТ „Ивет – Димитър Кръстев”, ул. Георги Димитров” № 5;
 • ЕТ „Демитра – Илия Димитров”,  Илия Димитров, ул. „”Павлето” № 31;
 • ЕТ” Ил-Цвет – 93 – Юли Цветков, Силвия Цветкова”; ул. „Иван Станиславов” № 4;
 • „Видекс” АД, Валери Митков; „Павлова къща”; ул. „Павлето” № 5;