Културен календар за 2023 година

"3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19"

Дата на публикуване: 18.02.2021 08:47


Община Чипровци и Агенция за социално подпомагане сключиха договор по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 г. на стойност 24 057.00 лв.
    По проект „3-1 – Топъл обяд в условия на пандемията на COVID-19 в община Чипровци“ топъл обяд ще получават 100 потребителя от всички населени места на територията на общината.
Лицата са разпределени в следните целеви групи:
  • Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност-хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията;
  • Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа;
  • Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности;
Лица, жители на Община Чипровци, могат да подадат заявления за идентифициране към целевите групи и включване в операцията „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемия от COVID-19“ от 18.12.2020г. в деловодството на Община Чипровци и при кметовете и кметските наместници по населените места в Общината.  

Топлият обяд ще се доставя до домовете на потребители с цел ограничаване разпространението на COVID-19. Проекта е с продължително до 27.04.2021 г.


ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

Операция „3.1 – Топъл обяд в условията на

пандемията от COVID-19”

REACT-EU


Продължава прием на заявления за включване в операция „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемия от COVID-19“в община Чипровци“, финансиран по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05FMOP001-5.001-0061-C01, по Оперативна програма за храни и /или  основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица 2014-2020 г.

 

     На 04.01.2021 г. Община Чипровци започна изпълнението на Договор BG05FMOP001-5.001-0061-C01, “3-1 – Топъл обяд в условия на пандемията на COVID-19 “, финансиран по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05FMOP001-5.001-0061-C01, по Оперативна програма за храни и /или  основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица 2014-2020 г.. До 27 април 2021г. подкрепа чрез топъл обяд получават 100 лица от уязвими групи от община Чипровци, като няма реализирани икономии към момента от незает капацитет.  Услугата се извършва със собствен ресурс и при одобрение на депозираното от наша страна искане за удължавана на срока на договора ще продължи да обслужва пълния капацитет потребители по проекта, а именно 100 човека, които принадлежат към целевите групи, в обхвата на мярката. 

Община Чипровци, в качеството си на Партньорска организация по Договор BG05FMOP001-5.001-0061-C01, “3-1 – Топъл обяд в условия на пандемията на COVID-19 в община Чипровци“ е заявява Искане за удължаване на срока на Договора по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане на най-нуждаещите се лица в България със следната аргументирана обосновка:

  • Дейностите по проекта са планирани в отговор на пандемията от COVID-19 в страната и осигуряват подкрепа за задоволяване на базовите нужди от храна на хората, които се нуждаят от социална закрила в най-висока степен.
  • Удължаването на продължителността на операция „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“ до 30.09.2021 г. позволява съгласно Ръководството на бенефициента, удължаване на срока на договора за безвъзмездна помощ в рамките на операцията.ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

Операция „3.1 – Топъл обяд в условията на

пандемията от COVID-19”

REACT-EU

От 1 октомври продължава предоставянето на „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемия от COVID-19 в община Чипровци“, финансиран по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001-0061-C02, по Оперативна програма за храни и /или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица 2014-2020 г. за 100 лица от общината.


ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

Операция „3.1 – Топъл обяд в условията на

пандемията от COVID-19”

REACT-EU

 Община Чипровци продължава осигуряването на топъл обяд на 100 потребители до 18 април 2022 г                                                                               

Име на операцията: BG05FMOP001-5.001

„3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“

    Начало: 04.01.2021 год.
Край: 18.04.2022 год.

              Стойност: 96 679,00  лв.          

Проекта се финансира от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020, в резултат от инициативата на Европейската комисия за  преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU.

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

Операция „3.1 – Топъл обяд в условията на

пандемията от COVID-19”

REACT-EU

Община Чипровци продължава осигуряването на топъл обяд на 100 потребители до 30 юни 2022 г                                                                               

Име на операцията: BG05FMOP001-5.001

„3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“

    Начало: 04.01.2021 год.
Край: 30.06.2022 год.

              Стойност: 111 991,00  лв.          

Проекта се финансира от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020, в резултат от инициативата на Европейската комисия за  преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU.

Община Чипровци продължава осигуряването на топъл обяд на 100 потребители до 09 септември 2022 г                                                                               

Име на операцията: BG05FMOP001-5.001

„3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“

    Начало: 04.01.2021 год.
Край: 09.09.2022 год.

              Стойност: 127 941,00  лв.          

Проекта се финансира от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020, в резултат от инициативата на Европейската комисия за  преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU.

 

Община Чипровци продължава осигуряването на топъл обяд на 100 потребители до 30 септември 2022 г                                                                               

Име на операцията: BG05FMOP001-5.001

„3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“

    Начало: 04.01.2021 год.
Край: 30.09.2022 год.

              Стойност: 132 407,00  лв.          

Проекта се финансира от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020, в резултат от инициативата на Европейската комисия за  преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU.