Културен календар за 2023 година

Проект ,,Възраждане на занаятите в Северозапада"

Дата на публикуване: 18.12.2018 10:18


През месец юли 2018 г. стартира изпълнението на  проект „Възраждане на занаятите в Северозапада“ по ДБФП № BG05M9OP001-2.010-0076-C01, процедура „Развитие на социалното предприемачество“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“

 

Проектът е със срок на изпълнение 16 месеца.

 

Бенефициент по проекта е община Чипровци с партньори община Георги Дамяново и фондация „Пътя на траките“.

Безвъзмездната помощ е в размер на 313 915,22 лв, от които:

Европейско финансиране 266 827.94 лв. и национално -  47 087.28 лв.

 

Кратко описание на проекта:

Създаване на ново социално предприятие, възраждащо и продължаващо традициите на характерните за района занаяти по килимарство и грънчарство, ще реши потребностите на населението в Северозападна България за професионална реализация и интеграция на лица в неравностойно положение на пазара на труда. Целеви групи,към които е насочен проектът,са неактивни и безработни лица,в т.ч. безработни младежи до 29 годишна възраст; безработни над 54-годишна възраст; продължително безработни лица и такива с основно или по-ниско образование и без професионална квалификация от общините Чипровци и Георги Дамяново.

Целите на проекта са:

- улесняване достъпа до заетост;

- осигуряване подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика;

- създаване на ново социално предприятие, осигуряващо устойчиви работни места и включване в заетост на 25 лица в неравностойно положение на пазара на труда;

- включване в обучения за придобиване на необходимата квалификация и опит.

 

Дейностите

за реализиране на посочените цели са:

 

- мотивиране на лицата от целевата група за включване в заетост;

- професионално обучение за придобиване на квалификация, знания и опит, пряко свързани със съответното работно място;

- обучение по ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност”;

- оборудване на новосъздадените работни места;

- осигуряване на заетост на обучените лица;

- социален маркетинг и популяризиране на социалната икономика и социалното предприемачество.

 

Очакваните резултати са:

 

- създаване на ново социално предприятие към община Чипровци;

- проведени мотивационни срещи с 30 лица;

- включени 25 лица в квалификационни обучения по 5 професии;

- оборудвани и ремонтирани 3 помещения;

- наети 25 лица на трудов договор за работа в социалното предприятие;

- проведено проучване относно пазарната реализация на изработваните стоки и предоставяните услуги