Културен календар за 2023 година

Проект "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компоненет 3" по ОПРЧР

Дата на публикуване: 14.05.2020 09:45
     

    Целта на Процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ е подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ (материален и кадрови) капацитет за предоставянето им. 
    Чрез изпълнение на дейностите по процедурата ще се подкрепят мерките по време на въведеното извънредно положение и съпътстващия го наложителен период на социална изолация на територията на цялата страна, чрез ограничаване контактите между хората, като бъдат подкрепени лицата, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19.
     Дейностите по процедурата са насочени към възрасти хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване, към хора с увреждания и техните семейства, хора, които са поставени под карантина от здравните власти и за които има социална необходимост от почасови услуги, самотни родители с дете/ца до 12 г, които са в невъзможност да оставят децата си сами, като по този начин се защитава обществения интерес и се отговаря на нуждите на населението от превенция разпространението на COVID-19.
     В изпълнение на Процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ се предвижда да бъдат обхванати 30 лица от целевите групи, които ще се подпомагат, чрез доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства /закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора/,  заплащане на битови сметки и заявяване и получаване на неотложни административни услуги /със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора/. Услугите ще се предоставят от лица назначени на длъжност „Доставчик“.Срок за подаване на документи:

Подаването на документи е без краен срок – всеки работен ден от 08,00 до 17,00 часа.

Документите следва да се подават лично, чрез пълномощник или по куриер (валидна е датата на получаване) в Общинска администрация, на адрес: 3461 гр. Чипровци, бул. „Петър Парчевич” № 45 – Деловодство.

 

Документите на кандидатите ще бъдат разглеждани текущо, по реда на тяхното подаване. Допуснатите до събеседване лица ще бъдат информирани за датата, часът и мястото на провеждане на събеседването на посочените от тях контакти за връзка (телефон и/или електронна поща).

 

Одобрението и назначаването на лицата ще се извършва текущо, съобразно реда на постъпилите документи, до запълване на работните места.

 
 
 
 
 
 
 
 

    Успешно приключи реализирането на проект BG05M9OP001-2.101-0187 „Патронажна грижа в община Чипровци“ по  Оперативна програмаРазвитие на човешките ресурси 2014-2020“ BG05M9OP001-2.101 - “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”.

    Проекта беше насочен към възрастните хора и лица с увреждания, получаващи грижа във връзка с пандемичната ситуация и доставката на храни, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, включително лекарства, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора) за период от 10.06.2020 г. до 31.12.2020 г.

   Екипът за предоставяне на услугата по домовете се състоеше от 4 работници изпълняващи доставки по домовете, 1 диспечер, приемащ заявки по телефона от потребителите и шофьор.

    Обхванатите потребители бяха 30 човека от всички населени места на територията на общината.

    При изпълнението на проекта бяха спазени всички противоепидемични мерки и бяха закупувани ежемесечно дезинфектанти, маски, антибактериални средства и др.

   Усвоените средства по проекта са 49 049,99, в това число разходи по линия на ЕСФ в размер на 41 692,49 лв.

    Община Чипровци подготвя проектно предложение към Министерство на труда и социалната политика по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“ . Целта на операцията е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажна грижа за възрастни хора и лица чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавната дейност в отговор на безпрецедентните предизвикателства, свързани с разпространението на COVID-19.