Културен календар за 2023 година

Проекти


27.12.2019
Общ устройствен план - 27.12.2019 г. Обявление за обнародване в в брой № 101 от 27.12.2019 г. на ДВ на Решение № 14 от Протокол № 3 от 04.12.2019 г. на ОС - Чипровци за одобряване на окончателен проект на ОУПОЧ - 27.12.2019 г.


04.10.2018
През месец юли 2018 г. стартира изпълнението на проект ,,Възраждане на занаятите в Северозапада" по ДБФП № BG05M9OP001-2.010-0076-C01, процедура ,,Развитие на социалното предприемачество" на Оперативна програма ,,Развитие на човешките ресурси 2014-2020". Проектът е със срок на изпълнение 16 месеца.Бенефициент по проекта е община Чипровци с партньори община Георги Дамяново и фондация ,,Пътя на траките". Безвъзмездната помощ е в размер на 313 915,22 лв. от които:- 266 827,94...