Културен календар за 2023 година

Наредби и правилиници12.12.2022
   Чл.1 (1) С тази Наредба се определят условията и реда за:    1. съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години;    2. съставяне, обсъждане, приемане, промяна, изпълнение и отчитане на общинския бюджет;    3. изготвяне, утвърждаване и актуализиране на разчетите за сметките за средства от ЕС;        4. (Доп. – Решение №217/21.09.2016 г.) управлението на общинския дълг.