Културен календар на община Чипровци за 2022 г.

Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост

Дата на публикуване: 01.01.1970 04:00

ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ

О Б Я В Я В А

              На основание чл.51, ал.1 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с изпълнение  на Решение № 678/23.07.2014 г. на Общински съвет Чипровци и Заповед № 424 от  06.08.2014 г. на Кмета на Община Чипровци 

            Публичен  търг с явно наддаване за продажба на недвижим  имот – частна  общинска собственост:Урегулиран поземлен имот VIII, кв.45,  с площ от 3000 кв.м., в землището на с.Мартиново, община Чипровци, област Монтана (акт №287/02.07.2014г.). Търгът ще се проведе на 01.09.2014 г от 9.00 часа, повторен търг на   09.09.2014 г. от  14.00 часа. Начална цена – 8600 лв., стъпка на наддаване – 5% от началната тръжна цена,  депозит за участие – 900 лв. внесен по  банковата сметка на общината  до 16.00 часа на  29.08.2014г., и до 16.00 часа на     08.09.2014 г. при повторен търг.

Срок за подаване на предложения за участие в търга  до 16.00 часа на 29.08.2014г. в деловодството на първия етаж на общината, при повторен търг до 16.00 часа на   08 .09.2014 г.

            Търгът ще се проведе в малката заседателна зала на Общинска администрация Чипровци. Цена на тръжната документация  е 20 лева, платима в брой в касата на общината в стая 102, където се  и получава.

           Оглед на обекта – всеки работен ден от 13.00 до 17.00 часа, но не по- късно от деня предхождащ търга, след закупуване на тръжна документация.

       Справки и информация: тел.09554/ 28-28 / 21 - 06

                      

  АНАТОЛИ  ПЪРВАНОВ

  Кмет на Община Чипровци                                                                     


Свали файлове:
zapoved_publichen_turg_darvesina_1.pdf