Културен календар за 2023 година

Търгове


01.01.1970
Заповед за класиране на участниците в публичен търг за продажба на стояща дървесина на корен ...

01.01.1970
Заповед за класиране на участниците в конкурс за възлагане на маркиране на насаждения, предвидени за сеч ...

01.01.1970
Конкурс за отдаване под наем на публична общинска собственост - "Кафе-аперетив", находящо се в сградата на спортната зала в община Чипровци  Заповед за определяне на спечелил конкурса ...

01.01.1970
Търг с тайно наддаване за възмездно ползване на дървесина чрез предоставяне на сечища Заповед за класиране на участниците ...

01.01.1970
Публичен търг с явно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост Заповед за избор на спечелил участник ...

01.01.1970
ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ О Б Я В Я В А               На основание чл.51, ал.1 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с изпълнение  на Решение № 678/23.07.2014 г. на Общински съвет Чипровци и Заповед № 424 от  06.08.2014 г. на Кмета на Община Чипровци              Публичен  търг с явно наддаване за...