Културен календар за 2023 година

Експертна оценка на дървесина и храстова растителност

Дата на публикуване: 30.01.2020 12:32

 1. Експертна оценка на дървесина и храстова растителност - Текуща страница
 2. Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)
 3. Предоставяне на достъп до обществена информация
 4. Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)
 5. Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган
 6. Издаване на разрешение за строеж в поземлени имоти в горски територии без промяна на предназначението
 7. Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект
 8. Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория
 9. Одобряване на протокол за утвърждаване на размер и граници на терени за рекултивация
 10. Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми
 11. Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях
 12. Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти
 13. Издаване на заверен препис от решение на Общински експертен съвет
 14. Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи
 15. Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а ал.3 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ
 16. Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти
 17. Издаване заповед за осигуряване достъп в недвижими имоти
 18. Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове
 19. Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени
 20. Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива
 21. Съгласуване на идейни инвестиционнни проекти
 22. Учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през имот-общинска собственост
 23. Издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и минерални води - публична общинска собственост, както и от находища на минерални води - изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините
 24. Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии
 25. Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове
 26. Издаване на разрешително за ползване на водни обекти - публична общинска собственост, с изключение на разрешителните по чл. 46, ал. 1, т. 3 от Закона за водите
 27. Включване на земеделски земи в границите на урбанизираните територии
 28. Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба
 29. Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа
 30. Прокарване на временен път до урегулирани поземлени имоти, които имат лице по проектирани нови улици
 31. Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти
 32. Одобряване на подробен устройствен план
 33. Попълване/поправка на кадастрален план
 34. Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока
 35. Издаване на виза за проектиране
 36. Издаване на удостоверение за търпимост на строеж
 37. Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот
 38. Съгласуване и одобрявяне на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж
 39. Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти
 40. Издаване на скици за недвижими имоти
 41. Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти
 42. Обработване на заявление-декларация за обстоятелствена проверка
 43. Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост
 44. Издаване на заповед за изземване на имот
 45. Справка относно разпределение на идеални части от общите части на сгради с етажна собственост
 46. Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти
 47. Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот
 48. Отразяване на настъпила промяна в списъците на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове
 49. Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти
 50. Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост
 51. Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.
 52. Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи
 53. Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година
 54. Издаване на удостоверение за родените от майката деца
 55. Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители
 56. Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
 57. Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година
 58. Издаване на удостоверение за правно ограничение
 59. Издаване на удостоверение за семейно положение
 60. Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство
 61. Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл. 173 от СК)
 62. Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението
 63. Припознаване на дете
 64. Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние
 65. Промяна в актовете за гражданско състояние
 66. Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес
 67. Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина
 68. Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес
 69. Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина
 70. Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес
 71. Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България
 72. Издаване на удостоверение за раждане - дубликат
 73. Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
 74. Издаване на удостоверение за раждане - оригинал
 75. Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)
 76. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат
 77. Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
 78. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път
 79. Възстановяване или промяна на име
 80. Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението
 81. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за първи път
 82. Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина
 83. Издаване на удостоверение за наследници
 84. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал
 85. Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес
 86. Нотариално удостоверяване на подписа и съдържанието на пълномощно по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите
 87. Нотариално удостоверяване на верността на преписи и извлечения от документи и книжа
 88. Нотариално удостоверяване на подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване
 89. Издаване на дубликат на удостоверение за определен вид и категория на туристически обект
 90. Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект
 91. Прекратяване на категория на туристически обект
 92. Категоризация на заведения за хранене и развлечение
 93. Категоризация на места за настаняване
 94. Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани места за настаняване и издаване на удостоверение
 95. Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение
 96. Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите
 97. Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя
 98. Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя
 99. Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващо хора с трайни увреждания, и за използване на улеснения при паркиране
 100. Приемане и обработка на заявления за изготвяне на предложения до общинския съвет за отпускане на персонални пенсии
 101. Издаване на разрешително за достъп до горски територии
 102. Издаване на удостоверение за собственост на земеделска земя от емлячен регистър
 103. Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи
 104. Издаване на предписание за насочване на битовите и строителните отпадъци
 105. Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства (извършва се от кметствата)
 106. Издаване на удостоверение за билки от култивирани лечебни растения
 107. Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство
 108. Вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър
 109. Справки (устни и писмени) от кадастъра
 110. Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план
 111. Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар
 112. Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение
 113. Съгласуване на инвестиционни проекти на сгради и съоръжения на техническата инфраструктура по отношение на предвидени мероприятия за благоустрояване с оглед на функционалното предназначение и правилната им експлоатация
 114. Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии
 115. Одобряване на План за управление на строителните отпадъци и/или План за безопасност и здраве
 116. Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения
 117. Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването
 118. Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина
 119. Проверка за спазване определената линия на застрояване, заснемане и нанасяне на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура
 120. Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък
 121. Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства
 122. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство
 123. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване
 124. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж
 125. Издаване на копие от подадена данъчна декларация
 126. Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство
 127. Издаване на удостоверение за декларирани данни
 128. Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси
 129. Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд
 130. Издаване на разрешение за строеж