Културен календар на община Чипровци за 2022 г.

Наредба № 9 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Дата на публикуване: 12.07.2021 00:00