Културен календар на община Чипровци за 2022 г.

Функции според ЗМСМА

Дата на публикуване: 08.06.2016 17:39

Кметът на общината е едноличен орган на изпълнителната власт в общината.
Кметът осъществява общо ръководство и контрол на общинската администрация и представлява общината пред трети лица.
В своята дейност кметът на общината се ръководи от законите на Република България, актовете на Президента на Република България, на Министерския съвет, актовете на Общинския съвет и интересите на населението.
При осъществяване на дейността си, кметът се подпомага от заместник-кметове.
Кметът делегира със заповед правомощия на заместник-кметовете и определя функциите им.
Функциите на кмета на общината, в негово отсъствие от страната или когато ползва законоустановен отпуск, се изпълняват от зам. кмет, определения със заповед на кмета.
Кметът назначава секретар на общината.


  1. Функции според ЗМСМА - Текуща страница
  2. Заместник кмет
  3. Биографични данни