Културен календар на община Чипровци за 2022 г.

Заместник кмет

Дата на публикуване: 08.06.2016 17:39

 

Петко Александров Петков  е роден на  07.01.1984 г.,   несемеен

Образование: средно професионално, ПГСАГ, гр. Монтана

 

Професионална реализация:

2005 г. – 2010 г. – технически ръководител в строителството;

2012 г. – 2019 г. -  специалист „Строителство и инвеститорски контрол“ в община Чипровци

2019 – до момента – заместник-кмет
 

За кореспонденция:

Адрес: гр. Чипровци – 3460, ул. „Петър Парчевич” № 45

Телефон:   0878 101 239      

Факс: 09554 9613

е-mail:  pecopetkov@gmail.com

 

 

Ресори: екология и чистота, общинска собственост, устройство на територията, гражданска защита, пожарна безопасност, Местна комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни, обществен ред и сигурност, безопасност на движението,  етнически и демографски въпроси, земеделие, животновъдство.


  1. Заместник кмет - Текуща страница
  2. Функции според ЗМСМА
  3. Биографични данни